Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s starši

Naj starševstvo ne bo »najtežji poklic« in travma za vas 
in vaše bližnje, ampak začnite svoje starševstvo doživljati kot
privilegij, kot darilo življenja, kot priložnost, ki vam je bila
dana – kajti vaši  otroci so vaša največja sreča
in vaše resnično bogastvo.

Sodelovanje staršev z vrtcem omogoča boljše obojestransko spoznavanje, boljše poznavanje otroka in njegovih potreb in s tem uspešnejšo vzgojo otroka. Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Staršem pomagamo z nasveti in jim omogočimo krajše bivanje z otrokom v vrtcu v času, ko se privaja.

Sodelovanje s starši bo potekalo v obliki formalnih in neformalnih oblik, o dogajanju v vrtcu vas bomo obveščali preko obvestil na oglasnih deskah, po aplikaciji eAsistent, vrtčevska spletna stan pa je namenjena stalnemu obveščanju staršev o tem, katere dejavnosti potekajo, kako poteka življenje v oddelku ipd.

Popoldanske govorilne ure  

Popoldanske govorilne ure bodo letos potekale nekoliko drugače. Ko bodo starši izrazili potrebo po poglobljenem pogovoru o   otroku ali bomo strokovne delavke opazile, da je pogovor potreben, se bomo srečali bodisi zunaj ali v vrtcu (upoštevajoč vsa   priporočila NIJZ), priporočena je tudi komunikacija preko video klica.

Roditeljski sestanki bodo organizirani glede na sprotne potrebe tako s strani staršev kot pedagoških delavcev. Roditeljski sestanek načrtujemo pred odhodom predšolskih otrok na letovanje in glede na želje staršev tudi pred udeležbo na plavalnem tečaju.

Roditeljski sestanki  

Na uvodnem roditeljskem sestanku, ki bo letos potekal ločeno po skupinah; izveden bo zunaj na atriju/igrišču, starši dobite splošne informacije o oddelku, strokovne delavke predstavijo program dela,…Starši se seznanite z razvojnimi značilnostmi starostnega obdobja otrok, spremembami v strukturi oddelka v prihodnosti in podobno

Obveščanje o življenju otroka v vrtcu in o vzgojno-izobraževalnem delu v skupinah

Staršem bomo pomembne informacije posredovali v publikaciji, preko zgibank, plakatov in obvestil ob posebnih dogodkih. Na oglasni deski za starše so na vpogled ažurne informacije, jedilnik, reklamno gradivo idr. Prav tako lahko na spletni strani vrtca (http://www.os-dornberk.si/vrtec) preko krajših zapisov in fotografij, spremljajo dogajanje v vrtcu, dostopajo do raznih obvestil in vlog itd. Kot je že utečeno, pa bo obveščanje potekalo tudi preko aplikacije e-Asistent.  

 
 
 
 

 

 
Dostopnost