Skoči na glavno vsebino

             

OSNOVI PODATKI O PROJEKTU

Projekt Objem poteka v sklopu razpisa Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc.

Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih socialnih skladov. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo projekta znaša 2.550.000,00 EUR.

Projekt traja od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022.

SODELUJOČI V PROJEKTU

  • ZRSŠ – vodenje projekta;
  • vzgojno-izobraževalni zavodi: 12 vrtcev, 25 osnovnih šol in 22 srednjih šol;
  • Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za računalništvo;
  • Univerza v Mariboru: Pedagoška fakulteta;
  • Pedagoški inštitut.

AKTIVNOSTI IN CILJI PROJEKTA

Cilji projekta so vzpostavitev in nadgradnja inovativnega učnega okolja za dvig splošnih učnih kompetenc na področju bralne pismenosti. Aktivnosti  projekta so usmerjene v oblikovanje, preizkušanje in evalviranje didaktičnih pristopov in strategij, ki bi pripomogle k razvoju bralne pismenosti na štirih področjih:

  • bralna pismenost in razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, motivacija za branje, ranljive skupne in krepitev vertikalnega povezovanja);
  • slovenščina kot drugi jezik (za priseljence, begunce, gluhe in naglušne učence ter učence, ki uporabljajo znakovni jezik);
  • diagnostični pripomočki (za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju ter napovedniki zgodnje pismenosti v predšolskem obdobju) in
  • posodobljena vloga šolske knjižnice (inovativni in prožni pristopi za razvoj BP).

Za večjo učinkovitost slovenščine v vseh njenih vlogah in za vzpostavitev inovativnega učnega okolja je posebna pozornost v projektu namenjena razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti v predšolskem obdobju, razvijanju zahtevnejših ravni bralne zmožnosti pri predmetu slovenščina, učnemu jeziku kot dejavniku uspešnega pouka pri vseh predmetih ter dobri opremljenosti z jezikovnimi viri v slovenščini in njihovi uporabi v vzgojno-izobraževalnem procesu.

PROJEKT OBJEM V OŠ DORNBERK

Naša šola se v projekt vključuje kot razvojna šola. Članice šolskega projektnega tima so kot prioritetno področje aktivnosti v projektu izbrale področje bralna pismenost in razvoj slovenščine. Njihovo raziskovalno vprašanje je: Kako z uvajanjem več aktivnega dela učencev z besedili izboljšati njihovo bralno pismenost? Pri pouku ves čas razvijajo, preizkušajo in evalvirajo didaktične pristope in metode, s pomočjo katerih bi lahko razvijali posamezne gradnike bralne pismenosti in s tem
pripomogli k dvigu ravni bralne pismenosti učencev po celotni vertikali.

V prvem triletju namenjajo posebno pozornost gradnikom glasovno zavedanje, tekoče branje in razumevanje besedil, v drugem in tretjem triletju pa razumevanje besedil in odzivu na besedilo. Članice šolskega projektnega tima na rednih srečanjih in kolegialnih hospitacijah predstavljajo lastne primere dobre prakse, jih same in skupaj s kolegicami evalvirajo, nadgrajujejo ter z branjem ustrezne literature dopolnjujejo svoje didaktično znanje in znanje o bralni pismenosti.

                  

Dostopnost