Ravnateljica: Dragica Vidmar
Pomočnica ravnateljice: Irena Humar Kobal

TAJNIŠTVO, RAČUNOVODSTVO

Tajništvo zavoda vodi  Karmen Čuk, tajnik VIZ.
Finančno poslovanje zavoda vodita računovodkinji Dajana Belingar  in Vanja Kavčič, ki opravlja tudi obračun denarnih obveznosti učencev šole in otrok vrtca.
Obe službi delujeta v času od 7. do 15. ure.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka svetuje učencem, staršem in učiteljem pri reševanju pedagoške, psihološke in socialne problematike v šoli ter sodeluje z vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole.
Šolski svetovalni delavki sta psihologinji Ksenija Leban  in Hana Zega. 

Učencem z učnimi težavam in učencem s posebnimi potrebami nudijo učno pomoč tudi mobilna specialna pedagoginja Sanja Bekrić iz OŠ Kozara.

UČITELJI

PODRUŽNIČNA ŠOLA PRVAČINA

1. – 3. RAZRED
1.b Monika Mihelj Kalin, druga strokovna delavka Andrejka Turšič
2.b Helena Vodopivec
3.b Saša Mihelj
OPB Anita Velikonja, Suzana Saksida

MATIČNA ŠOLA DORNBERK

PRVO TRILETJE
1.a  Klara Milanič, druga strokovna delavka Mateja Hočevar
2.a  Maja Rogelja
3.a  Nataša Šinigoj
OPB Leonida Gregorič, Tatjana Pahor, Andrejka Turšič, Mateja Hočevar

DRUGO TRILETJE
4.a  Elena Bolje
4.b  Ingrid Jug
5.a  Martina Ralič
5.b  Živa Jamšek
6.a  Ana Canzutti (matematika)
6.b  Borut Fiorelli (tehnika in tehnologija, NIP – tehnika, računalništvi, IP . obdelava gradiv: les)

TRETJE TRILETJE
7.a  Mateja Skočir (naravoslovje, biologija, kemija)
7.b  Maja Sever (angleščina)
8.a  Aleš Vodopivec (glasbena umetnost)
8.b  Irena Čebron (angleščina)
9.a  Simon Gerbec (zgodovina, geografija, domovinska in državljanska kultura in etika)
9.b  Petra Gabriel (slovenščina)

NERAZREDNIKI
Karin Močnik (angleščina, gospodinjstvo, naravoslovje)
Irena Humar Kobal (slovenščina)
Marko Obid (matematika, fizika)
Aljoša Bratina (šport, IP – šport za zdravje, IŠP – gimnastika, odbojka)
Marko Vovk (šport, IP – šport za zdravje, NIP – šport)
Tatjana Pahor (geografija, IP – zvezde in vesolje, daljnogledi in planeti)
Petra Zorn (likovna umetnost, IŠ – likovno snovanje 1, 2, 3)
Suzana Mozetič (IP – italijanščina 1, 2, 3, NIP – italijanščina)
Edica Klanjšček Schlegel (IP – šolsko novinarstvo)

Tina Klemenc (Angleščina)

KNJIŽNICA
Edica Klanjšček Schlegel

OSTALI ZAPOSLENI
ROID Borut Verč
Hišniška dela in prevozi učencev: Silvan Berce, Borut Skomina
Čiščenje šolskih prostorov – MŠ: Ana Ipavec, Franka Koron, Zdenka Remškar, Doris Baša, Helena Baša
Čiščenje šolskih prostorov in šolska kuhinja – PŠ: Barbara Šinigoj
Šolska kuhinja – MŠ: Aleksander Skrt, Ema Troha, Martina Scolaro, Neva Jogan Žgur, Helena Blažič

Dostopnost