Zaposleni

 VODSTVO 

Ravnateljica: Dragica Vidmar
Pomočnica ravnateljice: Irena Humar Kobal

TAJNIŠTVO, RAČUNOVODSTVO

Tajništvo zavoda vodi  Karmen Čuk, tajnik VIZ.
Finančno poslovanje zavoda vodita računovodkinji Dajana Belingar  in Vanja Kavčič, ki opravlja tudi obračun denarnih obveznosti učencev šole in otrok vrtca.
Obe službi delujeta v času od 7. do 15. ure.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka svetuje učencem, staršem in učiteljem pri reševanju pedagoške, psihološke in socialne problematike v šoli ter sodeluje z vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole.
Šolski svetovalni delavki sta psihologinji Ksenija Leban  in Hana Zega. 

Učencem z učnimi težavam in učencem s posebnimi potrebami nudijo učno pomoč tudi mobilna specialna pedagoginja Sanja Bekrić iz OŠ Kozara.

UČITELJI

PODRUŽNIČNA ŠOLA PRVAČINA

1. – 4. RAZRED

1. b, 3. b Saša Mihelj, Helena Vodopivec

2. b  Monika Mihelj Kalin

4. b Anita Velikonja

OPB   Adrijana Čermelj, Suzana Saksida

MATIČNA ŠOLA DORNBERK

PRVO TRILETJE

1. a  Maja Rogelja, druga strokovna delavka Mateja Hočevar

2. a Klara Milanič

3. a Nataša Šinigoj

3. c Ingrid Jug

OPB  Leonida Gregorič, Tatjana Pahor, Andrejka Turšič

DRUGO TRILETJE

4. a  Elena Bolje

5. a   Katja Skubin

5. b  Živa Jamšek

6. a  Mateja Skočir (gospodinjstvo, naravoslovje, biologija)

6. b Jana Kavčič (slovenščina, IP – šolsko novinarstvo)

 TRETJE TRILETJE

7. a  Aleš Vodopivec (glasbena umetnost, IP – ansambelska igra)

7. b Irena Čebron (angleščina)

8. a Simon Gerbec (zgodovina, geografija, domovinska in državljanska kultura in etika)

8. b Petra Gabriel (slovenščina, IP – gledališki klub)

9. a  Irena Humar Kobal (slovenščina, domovinska in državljanska kultura in etika)

9. b  Ana Canzutti (matematika, IP –  multimedija)

NERAZREDNIKI

Borut Fiorelli (tehnika in tehnologija, NIP – računalništvo, tehnika, IP – daljnogledi in planeti)

Karin Močnik (angleščina)

Aljaž Mikuš (matematika, fizika, IP – urejanje besedil)

Andrejka Turšič (neobvezni  prvi tuji jezik angleščina, angleščina)

Aljoša Bratina (šport, IP – šport za sprostitev)

Marko Vovk (šport, IP – šport za sprostitev, izbrani šport nogomet)

Tatjana Pahor  (geografija, IP – zvezde in vesolje)

Petra Zorn (likovna umetnost, IŠ – likovno snovanje 1, 2, 3)

Suzana Mozetič (IP – italijanščina 1, 2, 3, NIP  –  italijanščina)

KNJIŽNICA

Edica Klanjšček Schlegel 

OSTALI ZAPOSLENI 

Hišniška dela in prevozi učencev: Silvan Berce, Borut Skomina

Čiščenje šolskih prostorov – MŠ: Ana Ipavec, Franka Koron, Zdenka Remškar, Doris Baša 

Čiščenje šolskih prostorov in šolska kuhinja – PŠ: Barbara Šinigoj

Šolska kuhinja – MŠ: Aleksander Skrt, Ema Troha, Martina Scolaro, Marjetka Fritz , Asima Omerčević