Šolska svetovalna služba

otroci

KDO SMO DELAVKE V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI?

Šolska svetovalna delavka v matični in podružnični šoli je psihologinja Ksenija Leban Zega. V delovnem času je dosegljiva na tel. 05 301-91-12.

Učencem s posebnimi potrebami pomagajo pri učenju tudi mobilna specialna pedagoginja Sanja Bekrić in socialna pedagoginja Vikica Ladinik, obe iz OŠ Kozara, ter surdopedagoginja Irena Kodrič iz Centra za korekcijo sluha in govora Portorož.

 

KDAJ NAS LAHKO DOBITE?

Šolska svetovalna delavka Ksenija Leban Zega je učencem in staršem za pogovor na razpolago vsak dan od 8. do 15. ure. Ko je zaradi narave dela nedosegljiva, lahko potrebo po pogovoru sporočite v tajništvo šole. Zaradi boljše organizacije dela je zaželeno, da se starši na pogovor predhodno telefonsko naročite.

Učenci, ki bi radi spore z vrstniki reševali s šolsko ali vrstniško mediacijo, se za termin mediacije lahko dogovorite s psihologinjo ali eno izmed učiteljic, usposobljenih šolskih mediatork (učiteljici Maja Rogelja, Monika Mihelj in Marina Pintar).

Mobilna specialna pedagoginja Sanja Bekrić, mobilna socialna pedagoginja Vikica Ladinik in surdopedagoginja Irena Kodrič so za pogovor na razpolago po predhodnem dogovoru.

PODROČJA DELA  ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalna služba se v šoli in v vrtcu na podlagi strokovnega znanja, preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v reševanje psiholoških, pedagoških in socialnih vzgojno izobraževalnih vprašanj s ciljem: zagotavljati vsem otrokom spodbudne pogoje za njihov optimalen razvoj. Preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije sodeluje z udeleženci vzgojno izobraževalnega procesa in z zunanjimi strokovnimi institucijami.

Področja dela šolske svetovalne službe v šoli:

 • učenje in poučevanje,
 •  šolska kultura, klima, vzgoja in red,
 • telesni, spoznavni, čustveni in socialni razvoj učencev
 • šolanje in karierna orientacija
 • ter socialne stiske.

V vrtcu pa:

 • igra in poučevanje otrok,
 • kultura, vzgoja, klima in red v vrtcu,
 • telesni, spoznavni, čustveni in socialni razvoj otrok,
 • sprejem otrok v vrtec in njihov prehod v šolo
 • ter socialne stiske.

PREDNOSTNE NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE V ŠOLSKEM LETU 2016/17

 • Strokovno sodelovanje v projektnem timu in pomoč strokovnim delavcem v vrtcu in šoli pri izvajanju projekta Bralne učne strategije in Porajajoča se pismenost v vrtcu
 • Preventivne delavnice za učence razredne in predmetne stopnje Razvijanje čustvene inteligence in pozitivnih občutkov lastne vrednosti
 • Vrstniška mediacija – usposabljanje učencev za izvajanje vrstniške mediacije
 • Prostovoljno delo učencev – spodbujanje in razvijanje humanitarnosti pri učencih