Skoči na glavno vsebino

Predmetnik

PREDMETNIK

Predmetnik osnovne šole

ŠOLA V NARAVI

Šola bo tudi v tem šolskem letu organizirala del pouka v obliki šole v naravi.

 

DRUGE OBLIKE DEL

UČNO USPEŠNI IN NADARJENI UČENCI

Učenci, ki pri pouku z lahkoto dosegajo višje standarde znanj, se lahko pri posameznih predmetih vključijo v dodatni pouk.

Učencem, pri katerih učitelji opažajo znake nadarjenosti, ponujamo vključitev v postopek identifikacije nadarjenosti. Postopek zajema testiranje s testom sposobnosti, testom ustvarjalnosti in ocenjevanje z Ocenjevalno lestvico nadarjenosti. Vsako leto ga ob koncu  4. ali v 5. razredu izvaja šolska psihologinja.

Za identificirane nadarjene učence oblikujemo individualiziran program, v katerem jim ponujamo prilagoditve pri pouku in druge dejavnosti šole, s pomočjo katerih lahko razvijajo in negujejo svoje potenciale.

DODATNI POUK

Nadarjenim učencem in učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira  doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI IN POSEBNIMI POTREBAMI

Učenci z učnimi težavami se lahko vključijo v dopolnilni pouk. Zanje je organizirana tudi individualna in skupinska učna pomoč.

Učencem s posebnimi potrebami, ki jim je bila na Zavodu za šolstvo izdana odločba o usmerjanju, omogočamo prilagoditve pri pouku in dodatno strokovno pomoč učiteljev pri predmetih, kjer so učni primanjkljaji najizrazitejši.

DOPOLNILNI POUK

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dodatno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk.

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA UČNA POMOČ

Učencem z učnimi težavami je namenjena tudi individualna učna pomoč, ki jo na predlog ŠSD in v soglasju s starši  izvajajo učitelji.  Število ur individualne pomoči je omejeno.

Dostopnost